“Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony” to podręcznik autorstwa Krzysztofa Wiedermanna, Pawła Kroha, Radosława Uliszaka oraz Tomasza Rachwała. Przeznaczony jest dla uczniów drugich klas szkół ponadpodstawowych, czyli dla liceum i technikum. Z książki można się dowiedzieć m.in. na czym polegają migracje i jak można je podzielić. 

Czym są migracje?

W książce znajduje się rozdział poświęcony migracjom. Uczeń dowie się jakie są kierunki i skutki migracji na świecie. Dowie się także kim jest uchodźca i na jakie problemy może on natrafić. Tak więc czym są migracje? Od dawien dawna ludzie przemieszczają się w poszukiwaniu lepszego życia. Czasem jest to przeprowadzka naturalna spowodowana chęcią poprawy swojego życia. Jednak zdarza się także, że jest to wymuszona sytuacja. Migrację można podzielić na dwa rodzaje. Dzielimy ja na emigrację i imigrację. Emigracja to wyprowadzka do innego miasta, czy kraju, czy nawet na inny kontynent. Imigracja to przybycie na dany teren nowej ludności. Istnieje jeszcze zjawisko reemigracji. Określany jest tak powrót emigrantów na poprzednie miejsce zamieszkania. 

Saldo emigracji

W przypadku migracji istnieje jeszcze pojęcie salda migracji. Jest to tak zwana wielkość przemieszczeń ludności. Może być dodatnie albo ujemne. Wszystko zależy od tego ilu ludzi emigrowało, a ilu imigrowało na dane terytorium w określonym czasie. Jeżeli w danym okresie czasu liczba emigrantów jest wyższa od liczby emigrantów, to saldo emigracji jest ujemne. W drugą stronę pojawia się dodatnie saldo migracji. Saldo migracji może być także zerowe, gdy liczba emigrantów i imigrantów jest taka sama.

Zasięg migracji

Migracje można podzielić również ze względu na ich zasięg. Mogą to być migracje wewnętrzne, zewnętrzne oraz zagraniczne. Migracje wewnętrzne to przemieszczenie się ludności w obrębie konkretnego kraju, migracje zewnętrzne to wyprowadzka poza kraj. Migracje zagraniczne to inne określenie dla migracji zewnętrznych. Mogą być migracje naturalne i wymuszone. Wtedy właśnie pojawia się nazwa uchodźca. Jest to osoba, która w wyniku sytuacji musi się przemieścić w inne miejsce.